Työnhakijarekisteri

Työnhakijarekisteri

Tällä sivulla esitettyjä ehtoja sovelletaan Suomen Talokeskus Oy:n rekrytointiprosessiin. Tietoja kerätään yrityksen työnhakijarekisteriin.

Yhteystiedot

Jonatan Rimon
toimitusjohtaja
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
Puh. 09-7251 5500

Rekisteröidyt

Työnhakijat

Mitä tietoa keräämme ja miksi?

Rekisteriä käytetään rekrytointiin (HetiL 8 § 5). Tietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Suomen Talokeskus Oy:n oikeutettuun etuun, kuten työnhakijan hakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta työnhakijan suostumukseen.

Kyseisten henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu rekisterinpitäjän käyttämien tietojärjestelmien toimittajille, joiden järjestelmiin tietoja tallennetaan. Nämä toimittajat ovat Sympa Oy (Sympa HR-tietojärjestelmä) ja Microsoft Ireland Operations Limited (Office365).

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot
  • rekisteri on vain rekisterinpitäjän omaan käyttöön eikä tietoja luovuteta
    ulkopuolelle
  • haastatteluun ja soveltuvuusarvioihin liittyvät tiedot

Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään www -sivujen tai lomakkeiden avulla ja yrityksen sisäisen prosessin tuloksena. Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tiedot poistetaan rekisteristä 2 vuoden kuluttua.

Mihin luovutamme tietojasi?

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan yllä mainittujen ohjelmistotoimittajien toimesta.

Miten suojaamme tietosi?

Henkilötietoja säilytetään pääosin muutoin kuin manuaalisesti eli rekisterinpitäjän tai ohjelmistotoimittajien sähköisissä järjestelmissä. Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että sähköisiin tietojärjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus.

Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. Kuhunkin sähköiseen tietojärjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin järjestelmän (ja rekisterin) käyttäjältä määritellyn käyttäjätunnuksen ja oikean salasanan syöttämistä.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkäsittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö yrityksen tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta, rekisterinpitäjän on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko 1) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai 2) pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset, kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano- tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.