Tietosuoja

Ota yhteyttä!

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

(2016/679) artiklat 12 - 20.

15.1.2021

 

Rekisterin nimi 

Rekrytointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

Rekisteriä käytetään henkilöstön rekrytointiin (HetiL 8 § 5 ja/tai 6 kohta). Tietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Talokeskuksen oikeutettuun etuun, kuten työnhakijan hakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta työnhakijan suostumukseen.

Kyseisten henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu rekisterinpitäjän käyttämien tietojärjestelmien toimittajille, joiden järjestelmiin ko. tietoja tallennetaan. Ko. toimittajat ovat Sympa Oy (Sympa HR-tietojärjestelmä) ja Microsoft Ireland Operations Limited (Office365).

Työsopimusten digitaalista allekirjoitusta varten henkilötietoja voidaan käsitellä väliaikaisesti SignSpace-palvelussa. työsopimuksen allekirjoitusta tai puhelinliittymän luovutusta koskevissa asioissa. Palvelun toimittaja on Platform of Trust Oy (2980005-2).

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia

 • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
• työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot
• rekisteri on vain rekisterinpitäjän omaan käyttöön eikä tietoja luovuteta ulkopuolelle
• haastatteluun ja soveltuvuusarvioihin liittyvät tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään www -sivun tai lomakkeen avulla ja yrityksen sisäisen prosessin tuloksena.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn kohdassa 4 mainittujen kolmansien ohjelmistotoimittajien toimesta (Microsoft Ireland Operations Limited.)

 

Tietojen säilytysajat

Tiedot poistetaan rekisteristä 2 vuoden kuluttua.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään pääosin muutoin kuin manuaalisesti eli rekisterinpitäjän tai kohdassa 4 mainittujen muiden tahojen sähköisissä järjestelmissä.

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että sähköisiin tietojärjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.

Kuhunkin sähköiseen tietojärjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin ko. järjestelmän (ja rekisterin) käyttäjältä määritellyn käyttäjätunnuksen ja oikean salasanan syöttämistä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomastihenkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

 

Tietojen tarkastus, oikaisu ja poistamisoikeus (EU:n yleisen tietosuojaasetuksen artiklat 15 - 17)

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkäsittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö yrityksen tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta, rekisterinpitäjän on annettavaasiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia?

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset
— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

 

Rekisteröidyn valitusoikeus (EU:n yleisen tietosuojaasetuksen artikla 77)

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotunkuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

 

 

 

 

 

 

 

Rekisterinpitäjä

Talokeskus yhtiöt Oy, Suomen Talokeskus Oy
Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki
029 193 1900
tarjoukset@talokeskus.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Emilia Waljus
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
029 193 1900
hr@talokeskus.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa rakentamisen asiantuntijapalveluista.

Klikkaa Ota yhteyttä! -painiketta

Täytä lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla tarjoukset@talokeskus.fi

 

Ota yhteyttä!