PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista

Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma eli PTS antaa taloyhtiön päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista.

Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma

Hyvä pitkän tähtäimen suunnitelma pohjautuu hallittuun kiinteistön ylläpitoon, huoltoon ja säännöllisiin kuntoarvioihin sekä kuntotutkimuksiin. Kiinteistön PTS on yksi hallitun kiinteistön ylläpidon keskeisistä työkaluista, ja se kannattaa laatia yhdessä kokeneiden asiantuntijoiden kanssa.

Talokeskus on maamme kokeneimpia kuntoarvioiden ja siihen pohjautuvan pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman tekijöitä. Talokeskus on ollut keskeisesti mukana kehittämässä Suomessa nykyisin noudatettavia kuntoarvioinnin menettelytapoja ja suoritusohjeita.

Kiinteistöstrategia, PTS ja korjausohjelma

Kiinteistön pitkäjänteinen hallinta vaatii kiinteistöstrategian, pitkän tähtäimen suunnitelman ja korjausohjelman. Nämä kaikki luovat perustaa pitkäjänteiselle toiminnalle.

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategia kertoo suuntaviivat sille, miten kiinteistöä halutaan kehittää. Kiinteistöstrategia voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan.

Perusparantaminen, jossa pyritään parantamaan kiinteistön teknistä ja toiminnallista tasoa. Nykyaikaisten toimintojen ottaminen käyttöön nostaa kiinteistön arvoa.

Peruskorjaaminen, jossa pyritään säilyttämään toimintojen nykytaso. Kiinteistön arvo säilyy ennallaan.

Ei tehdä mitään, Kiinteistön tekninen ja toiminnallinen taso laskee. Korjausvelka kasvaa ja riskit kasvavat. Pitkässä juoksussa tämä vaihtoehto on aina kallein.

Pitkän tähtämien suunnitelma

Kiinteistöstrategia ohjaa pitkän tähtäimen suunnitelman laadintaa. PTS:n aikajänne on yleensä vähintään 10 vuotta. Se kertoo, milloin ja miten on ajateltu toteuttaa kiinteistön korjaushankkeet. Korjaushankkeita voi olla esimerkiksi:

  • lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja teletekniikan korjauksia ja uusimisia
  • rakennusteknisiä korjauksia kuten ikkunoiden, julkisivun ja vesikaton uusiminen tai korjaaminen
  • hissien lisääminen ja uusiminen
  • mahdollisten toiminnallisten tarpeiden kehittämistä
  • rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen

Korjausohjelma

Korjausohjelma sisältää tietylle aikavälille suunnittelut korjaushankkeet sekä niiden aikataulun ja kustannusarviot. Talokeskus on kokenut korjausrakentamisen asiantuntija.

Mihin PTS:ää tarvitaan?

Pitkän tähtäimen suunnitelman antaman tiedon pohjalta voidaan aloittaa tulevaan remonttiin valmistautuminen hyvissä ajoin mm. teettämällä pätevällä suunnittelijalla tarvittavat korjaussuunnitelmat ja muut urakka-asiakirjat, hankkimalla tarvittavat viranomaisluvat, anomalla mahdolliset korjausavustukset ja valmistelemalla korjaushankkeen rahoitusta.

Kuntoarviohankkeeseen kuuluvassa kiinteistötarkastuksessa arvioidaan taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien rakennus-, LVI- ja sähköteknisten rakennusosien, laitteiden ja asennusten kunto ja korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Kullekin tarpeelliselle korjaukselle arvioidaan alustava korjausmenetelmä, toteutuskustannukset laadintahetken kustannustasossa sekä suositeltava toteutusajankohta.

Tämä kuntoarvioryhmän laatima PTS-ehdotus on kiinteistön kunnossapitosuunnittelun lähtökohta. Sen tarkistaminen ja hyväksyminen kuuluu taloyhtiön hallintoelimille.

Kuntoarvio tulee päivittää viiden vuoden välein

Tuoreen kuntoarvion ennuste ulottuu yleensä kymmenen vuoden päähän. Lähimpien vuosien osalta arviot ja korjausehdotukset ovat tarkempia kuin kymmenvuotiskauden loppupäässä. Kiinteistön kuntoarvio tulisi päivittää noin viiden vuoden välein, jotta tieto kiinteistön kunnosta olisi mahdollisimman hyvin tiedossa. Näin kiinteistön PTS:ää voidaan käyttää laadukkaana työkaluna kiinteistön ylläpidon ja kehittämisen hallinnassa.

Hae sivuilta