Banneri_33.jpg

Ylläpidettävä pelastussuunnitelma kiinteistölle

Pelastussuunnitelma on keino selvittää kiinteistön käyttäjiä, omaisuutta ja ympäristöä uhkaavat vaarat ja riskitekijät. Se on pakollinen useimmille kiinteistöille.

Talokeskuksen kiinteistöturvallisuuspalveluiden mukainen pelastussuunnitelma on yhteenveto rakennusten turvallisuusjärjestelyistä ja se sisältää toimintaohjeet tulipalojen ja muiden onnettumuuksien varalta.

Talokeskuksen pelastussuunnitelma on selkeä, laadukas ja helposti ylläpidettävä. Lisäksi asiakas saa turvallisuuskartoitusraportin ja kohdekohtaiset turvapiirustukset.

Kiinteistön pelastussuunnitelman ylläpito

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava toimeenpanoon.

Talokeskuksen pelastussuunnitelma on helppo päivittää sekä ylläpitää. Käytämme sen tekemisessä ja ylläpidossa Talokeskuksen Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmää.

Päivitettävyys ja ylläpidettävyys tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun etenkin useiden kiinteistöjen pelastussuunnitelmien ylläpitoon. Lue lisää kiinteistöturvallisuusratkaisuistamme.

Pelastussuunnitelma on pakollinen

Pelastussuunnitelma on laadittava mm. asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa (velvoite ei koske omakotitaloja eikä paritaloja) sekä työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50.

Laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia suunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Toimivuus testataan todellisessa onnettomuustilanteessa

Pelastussuunnitelman voi toteuttaa lain edellyttämien velvoitteiden mukaisesti käyttämällä mallipohjia. Vaikka pelastusliittojen ja -laitosten laatimat mallit pelastussuunnitelmista ovatkin vain ohjeita, on niillä vahva asema ja monet suunnitelmat tehdään suunnitelmapohjien perusteella. Tässä menettelyssä on kuitenkin vaarana, että yleiset toimintaohjeluonnokset otetaan sellaisenaan käyttöön rakennuksiin, joihin ne eivät välttämättä sovi.

Pelastussuunnittelua pitäisikin tehdä aidossa yhteistyössä juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen ja niin että järjestelyt oleellisen turvallisuustiedon välittämiseksi asukkaille ovat olemassa.

Talokeskuksen selkeisiin ja laadukkaisiin pelastussuunnitelmiin kuuluu aina kohdekohtainen turvallisuusraportti sekä turvapiirustukset. Laatijana on aina pelastussuunnittelun ammattilainen. Lisäksi Talokeskuksen pelastussuunnitelmia on helppo päivittää ja ylläpitää.

Lue lisää: www.turvakohde.fi tai ota yhteyttä!

Hae sivuilta