Banneri_36.jpg

Energiatodistus kiinteistölle Talokeskukselta

Tilaa energiatodistus

Ota yhteyttä!

matti_hellgren.jpg

Matti Hellgrén

asiakaspalvelupäällikkö
energia-asiantuntija

050 533 7127

Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Talokeskuksesta saat lakisääteisen energiatodistuksen asiantuntijalta, jolla on lain vaatima pätevyys sen laadintaan.

Miten energiatodistus laaditaan?

Talokeskuksen energiatodistuksen laatiminen alkaa kiinteistökatselmuksella. Todistus perustuu teoreettiseen laskentaan, jonka edellytyksenä on, että kohteesta saadaan piirustukset. Muussa tapauksessa kohteessa tehdään omat mittaukset. Näiden pohjalta lasketun pinta-alan ja muiden lähtötietojen perusteella suoritetaan energiatodistuksen laskenta.

Katselmuksessa arvioidaan lisäksi laitteistojen energiateknistä kuntoa, minkä pohjalta annetaan tilaajalle toimenpide-esitys. Todistus allekirjoitetaan ja se toimitetaan asiakkaalle pdf- ja paperimuodossa. Lisäksi yksi kappale toimitetaan ARA:an.

Energiatodistuksia voidaan tarvita useampia

Jos yhtiö koostuu useasta rakennuksesta, tulee jokaiselle rakennukselle laatia oma todistuksensa. Lisäksi erillinen energiatodistus tarvitaan käyttötarkoitukseltaan eroavalle rakennuksen osalle: esimerkiksi jos asuinrakennuksessa on liiketiloja yli 50 m², ja niiden pinta-ala on yli 10 % rakennuksen lämmitetystä nettoalasta.

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Lista virallisista todistuksen tekijöistä on valvovan viranomaisen eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn verkkosivuilla. Talokeskuksessa on 10 pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa.

Rakennusten energiatodistus uudistui

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa. Jatkossa todistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa.

Uudistetut energiatodistukset tulevat käyttöön vaiheittain. Niitä tehdään lähes kaikessa uudisrakentamisessa sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuinkerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa. Rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen ja hoitoalan rakennuksia sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia 1.7.2015 alkaen.

Energiatodistus juontaa juurensa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin rakennusten energiatehokkuuden seurannasta. Tarkoituksena on ollut tuoda lisää tietoa ihmisille rakennusten kulutuksesta siinnä vaiheessa kun on hankkimassa rakennusta. Rakennuksen omistajan vastuulla on hankkia todistus kulutusluokasta joko myyntivaiheessa, vuokrausvaiheessa tai uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Talokeskus tarjoaa palveluitaan molemmissa vaiheissa. Todistus vaaditaan kaikentyyppisten rakennusten myyntiin ja vuokraukseen.

Laki velvoittaa tietyissä rakennuksissa julkaisemaan todistuksen kaikkien nähtäväksi. Energiatodistusta koskevassa laissa määritellään seikkaperäisesti miten todistus laaditaan, miten sen voi hankkia ja kauanko se on voimassa. Lisäksi todistuksen sisältö määritellään laissa. Laissa käsitellään myös se, kuka voi todistuksia laatia sekä muut asiat, kuten valvonta ja siihen liittyvät asiat.

Lisää laista voit lukea seuraavista linkeistä:

Rakennuksen energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö
Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Hae sivuilta